eurometras

geodezija ir žemėtvarka

Paslaugos

Geodezija

 • Žemės sklypų geodeziniai (kadastriniai) matavimai

  Kadastriniai matavimai-veiksmai, kuriais identifikuojamas nekilnojamasis turtas, tiksliai nustatomas suformuotų žemės sklypų plotas, parengiami planai ir kiti duomenys, kuriuos reikia įrašyti į kadastro duomenų bazę. Atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus, riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta) žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklinto žemės sklypo riboženkliai.

   Žemės sklypų geodeziniai (kadastriniai) matavimai atliekami :
  • įregistruotus nekilnojamojo turto registre žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją.
  • parduodant ar kitaip perduodant nuosavybėn, išnuomojant, ir iš naujo pertvarkant sodininkų bendrijos žemės ar bendrijos teritorijose esančių sodų žemės sklypus, kuriems kadastriniai matavimai nebuvo atlikti.
  • perleidžiant kitų asmenų nuosavybėn miestuose esančius privačios žemės sklypus (jų dalis), kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatęs nenustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose koordinačių sistemose.
  • žemės sklypo savininkui ar valstybinės žemės naudotojui pageidaujant.
  • jei žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitališkai suremontuoti statiniai ar atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbai, nutiesti keliai, iškasti tvenkiniai, įrengti valymo ar melioracijos ir kiti veiksmai, pakeitę kadastro duomenis , bei įstatymų nustatyta tvarka nustačius, kad dėl gamtinių procesų pakito žemės naudmenų sudėtis.
 • Pastatų, statinių kadastriniai matavimai (inventorizacija)

  Kadastriniai matavimai (inventorizacija) tai nekilnojamojo daikto dydžio, vertės, fizinės būklės, pakitimų bei kitų rodiklių fiksavimas. Šių rodiklių reikia nekilnojamojo turto apskaitai, sandoriams, apmokestinimui, nekilnojamojo turto ir teisių į jį registravimui. Statinių (pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių) kadastriniai matavimai (statinių matavimas, kadastro duomenų surinkimas ar tikslinimas ir nustatyto turinio kadastro duomenų bylos parengimas) atliekami, satinius pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius, jeigu LR statybos įstatymo nustatyta tvarka privalomas jų statybos leidimas ir (ar) pripažinimas tinkamais naudoti, arba nekilnojamojo turto savininkui ar naudotojui pageidaujant.

 • Pastatų, statinių geodezinės (kontrolinės) nuotraukos

  Šie geodeziniai matavimai atliekami baigus statyti įvairios paskirties statinius. Pateikus projektą, atliekami kontroliniai statinio matavimai valstybinėje koordinačių sistemoje, fiksuojami nukrypimai nuo techninio projekto ir paruošiamos bylos. Pagal nustatytą tvarką statiniai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių statinių geodezines nuotraukas.

 • Nužymėjimo darbai (pastatų, statinių, inžinerinių įrenginių ašių nužymėjimas, sklypo ribų atstatymas)

  Tai geodeziniai matavimai, atliekami prieš statant įvairios paskirties pastatus, statinius ir inžinerinius įrenginius, klojant požemines ir antžemines komunikacijas norint, kad jų padėtis atitiktų projektinę padėtį. Taip pat ruošiamos ašių nužymėjimo schemos.

 • Požeminių komunikacijų geodezinės (išpildomosios) nuotraukos

  Tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų aukščiai (altitudės), planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų.

  Šie geodeziniai matavimai atliekami naujai montuojant ar tiesiant požeminius inžinerinius tinklus bei komunikacijas. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes. Pagal normatyviniais dokumentais nustatytą tvarką visi naujai sumontuoti požeminiai inžineriniai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų bei komunikacijų geodezines nuotraukas. Ši sąlyga yra būtina užtikrinti saugiam inžinerinių tinklų funkcionavimui bei eksploatavimui.

 • Topografinių planų rengimas

  Tai topografijos-geodezijos ir matavimų inžinerijos veiklos sritis, apimanti žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos), antropogeninių bei pavienių topografinių objektų erdvinį matavimą bei vaizdavimą topografiniuose žemėlapiuose ir planuose standartizuotais metodais.

  Topografinis planas būtinas pradedant bet kokius projektavimo darbus. Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ne vėliau kaip prieš vienerius metus. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai rengiami skaitmeninės ir analoginės formų.

 • Žemės sklypų planai notarinei sutarčiai sudaryti (nustatoma žemės sklypo naudojimo tvarka ar servitutai)

ir

Žemėtvarka

 • Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

  Formavimas ir pertvarkymas – tai visuma žemėtvarkos veiksmų, apimančių žemės sklypų projektavimą, šių sklypų ribų ženklinimą vietovėje ir kadastro duomenų nustatymą.

  Ši paslauga reglamentuoja žemės sklypų ribų formavimą projektuojant naujus valstybinės žemės sklypus, keičiant gretimų žemės sklypų ribas (atliekant amalgamaciją), padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą.

 • Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimas

  Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai – specialiojo planavimo dokumentai, rengiami siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą, kitą su žemės naudojimu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir jai alternatyvios veiklos subjektų žemėvaldas.

  1. Žemės sklypų kaimo plėtros žemėtvarkos projektai ūkininko sodybos vietai parinkti.

   Tai ūkininko sodybos ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatų teritorijos parinkimas žemės ūkio paskirties žemės sklype. Projektai rengiami tik ūkininkams, įregistravusiems ūkininko ūkį, ne mažesniuose kaip 0,5 ha ploto žemės sklypuose.

  2. Žemės sklypų kaimo plėtros žemėtvarkos projektai miškui įveisti ne miško žemėje.

   Tai teritorijos parinkimas miškui sodinti ne miško žemės sklypuose.

Apie mus

Eurometras yra šiuolaikiška, itin tikslių rezultatų siekianti geodezijos ir žemėtvarkos paslaugų bendrovė.

Patirtis, verta pasitikėjimo

Mūsų išskirtinumas – ilgametė patirtis. Pradėjusi veiklą kaip R. Šimkaus individuali įmonė, bendrovė jau skaičiuoja antrą sėkmingos veiklos dešimtmetį. Tai suteikia mums ypatingo išmanymo, kurio iš mūsų tikisi klientai.

UAB Eurometras logo
Šiuolaikiškos technologijos - išskirtinei paslaugų kokybei

Bendrovė pirmoji iš Baltijos valstybių įsigijo ypač modernią šveicarų „Leica Geosystems“ geodezinių matavimų sistemą. Nuolat atnaujinama įranga ir diegiamos pažangios technologijas užtikrina teikiamų paslaugų patikimumą.

Kontaktai

S. Daukanto g. 24,

90165, Plungė

Tel./Faks. +370 448 54261

Mob. +370 611 34905

Mob. +370 693 99996